Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Veilig drinkwater

Veilig drinkwater

Tijdelijke drinkwatervoorzieningen moeten aan veel kwaliteitseisen voldoen. MTD heeft hiervoor een groot aantal controle- en meetpunten binnen haar organisatie, tijdens de aanleg en de operationele fase van de installaties ingevoerd, om een zo continu mogelijke en optimale waterkwaliteit te bieden.

Alle materialen worden in gescheiden ruimtes schoongemaakt, gedesinfecteerd en opgeslagen. Onderstaand overzicht geeft u een indruk van onze werkwijze. Mocht u echter specifieke informatie wensen over kwaliteit en veiligheid, dan staat onze waterkwaliteitsmanager u graag en geheel vrijblijvend te woord.

Waterkwaliteitsmanager

Als een helikopter boven het bedrijf en als een spin in het web: deze talenten typeren onze waterkwaliteitsmanager die de kwaliteit van ons bedrijf, onze producten en diensten monitort, controleert en vervolmaakt. Hij voert steekproefsgewijs werkplekinspecties uit en draagt de verantwoordelijkheid en bevoegdheid om in te grijpen wanneer de veiligheid in het geding komt. Hij werkt volgens de internationale wet- en regelgeving en drijft onze organisatie altijd naar een hoger plan. Hij ziet erop toe dat al onze installaties en watervoorzieningen veilig zijn aangelegd en er geen gevaren voor publiek of omgeving dreigen. Hij onderzoekt de capaciteit en de waterkwaliteit van het voedingspunt en bespreekt in vaktaal de wensen met de technische dienst van de locatieverstrekker of met het waterleidingbedrijf, de gemeente, openbare werken, de milieudienst, de waterleidingmaatschappij. Daarbij schakelt hij onafhankelijke laboratoria of onderzoeksbureaus in waar dat nodig is. Wereldwijd. Met maar één doel: veilig drinkwater leveren.

Desinfecteren

Schoon werken begint binnen ons eigen bedrijf. Hier vindt een grondige ontsmetting met chloor of waterstofperoxide (Herlisil/Huwasan) plaats van alle materialen die we bij de drinkwatervoorziening gebruiken. Als het tijdelijk leidingnet is aangelegd, voeren we nóg enkele procedures uit:

 • Grondig en intensief spoelen. Alle leidingen worden gespoeld. Bij leidingen groter dan 40 mm gebruiken we een schuimrubberen prop voor een grondige reiniging.
 • Desinfectie van het gehele leidingnet door een gekwalificeerd specialist. Het tijdelijke leidingnet wordt gedesinfecteerd met waterstofperoxide of chloor dat minimaal twee tot vier uur in de totale tijdelijke waterinfrastructuur blijft.

Hierna wordt het desinfecterend middel grondig uitgespoeld. Wij gebruiken bij voorkeur waterstofperoxide omdat die bij het uitspoelen in water en zuurstof ontleedt, wat het milieu niet belast.

Bemonsteren

Bij al onze projecten streven wij naar zo vroeg mogelijke monsternames om zo tijdig actie te kunnen ondernemen, mocht er sprake zijn van een verontreiniging of mogelijke legionella-besmetting. Binnen 24 uur na desinfectie neemt een geaccrediteerd lokaal laboratorium watermonsters van het drinkwater. Dit doet het laboratorium op alle zogenoemde kritische punten zoals op het aanvoerpunt van de installatie, de verschillende eindpunten van het leidingnet, tappunten en bij douches en keukenaansluitingen. Hiervoor hebben wij contacten met laboratoria in binnen- en buitenland.

Legionellaprocedure

Water met temperaturen tussen de 24 en 60 graden Celsius kan een risico vormen voor de volksgezondheid vanwege de kans op legionellabesmetting (veteranenziekte). Speciale aandacht is daarom vereist voor vernevelende (aërosolvormende) apparatuur zoals bubbelbaden, whirlpools, bevochtigers, fonteinen en douches.
Let op! – Om zeker te zijn van een legionellavrije watervoorziening dienen alle apparaten die aangesloten worden op onze infrastructuur vooraf gedesinfecteerd en getest te zijn. Pas dan kunnen wij een veilige wateraansluiting en -voorziening garanderen. – Afhankelijk van de omgevingstemperatuur voert MTD regelmatig controles uit op de watertemperatuur bij de zogenoemde kritische punten. – Om te hoge temperaturen te voorkomen ontwikkelde MTD een systeem voor optimale temperatuurbeheersing van de leidingen en installaties.- In sommige landen bevat het drinkwater een verhoogde chloordosering waardoor legionella geen kans krijgt.

Wateranalyses

Om het water te onderzoeken testen we alle monsters. Hierbij werken we met verschillende onderzoeksmethoden:

 • Bacteriologisch onderzoek, waarbij resultaten worden verkregen over het totaal koloniegetal, de colibacterie en E-coli. Zo nodig kunnen wij binnen 24 uur eventuele kwalijke verontreinigen in het drinkwater traceren. Na drie dagen volgt de definitieve uitslag.
 • Legionellaonderzoek, waaronder de non-pneumophila, serogroep 1. Via de conventionele methode kan binnen 7 dagen aangetoond worden of er wel of geen verdachte bacteriën in het water aanwezig zijn. Mochten de bevindingen duiden op een grote hoeveelheid legionella in het water, dan zal een typeringonderzoek volgen. Na 10 dagen is de uitslag met de precieze aantallen bekend.

Onderzoeksresultaten

De uitslagen van de monsternames worden zo nodig met de klant besproken en zijn op verzoek opvraagbaar. In geval van verontreiniging nemen wij altijd direct contact op met onze opdrachtgevers. We adviseren vervolgens welke acties direct genomen dienen te worden om de situatie op te lossen.

Waterkwaliteitsprocedure

De watermonsters die we afnemen geven u een indicatie van de waterkwaliteit op dat bewuste moment. Een constante kwaliteitsbewaking van de installatie is evenwel vereist. We kunnen zo alle zorgen bij u wegnemen. MTD biedt u de service van het dagelijks monitoren van de kwaliteit van het drinkwater. Tijdens het evenement zal dan, twee- tot driemaal per dag, de temperatuur van het drinkwater in de hoofdleiding worden gemeten. Waar nodig wordt een koeler geplaatst of brengen we op ieder eindpunt van het hoofdnet een spoelleiding aan om de watertemperatuur in de leidingen laag te houden. Tevens wordt hier de pH, chloor en geleidbaarheid gemeten en gecontroleerd. Deze gegevens worden genoteerd en gerapporteerd.
Naast onze eigen controles staan onze materialen en werkwijze onder voortdurende controle van een gecertificeerd laboratorium.

Ontzorgen

Veilig drinkwater is uiterst belangrijk. Niet alleen in ons systeem maar ook voor de apparatuur van derden . Zodra wij ons systeem aansluiten zorgen wij dat daar veilig drinkwater doorheen stroomt. Maar de apparatuur van derden moet ook gedesinfecteerd worden en klaar zijn voor veilig drinkwater. MTD biedt de mogelijkheid om ook die zorg uit handen te nemen en de verantwoordelijkheid te nemen over de gehele waterinfrastructuur op uw evenement. MTD heeft een ruime ervaring in het controleren en beheren van veilig drinkwater in allerlei systemen en apparaten van derde, en kan dus de verantwoordelijkheid nemen van veilig drinkwater van de bron tot aan de water tap in het toilet, douche of catering punt.

Wilt u meer weten?

MTD Nederland

T +31 88 77 55 000

  Contact

  MTD Nederland

  Clara Zetkinweg 4
  5032 ML Tilburg
  Nederland

  info@mtd.net
  T +31 (0)88 77 55 000
  F +31 (0)88 77 55 099

  Festivals, Concerten & Expo

  Paul Verhoeven
  paul.verhoeven@mtd.net
  T +31 6 55 32 68 41

  Sport & Cultuur 

  Anke Corsten 
  anke.corsten@mtd.net
  T +31 6 55 32 68 35

  Industrie

  Robbert de Boer
  robbert.de.boer@mtd.net
  T +31 620 02 13 69

   Stuur ons een bericht

   Kies locatie & taal

   Global

   MTD International English

   Asia

   MTD Japan 日本語

   Europe

   MTD Nederland Nederlands | English
   MTD Deutschland Deutsch | English
   MTD UK & Ireland English
   MTD France Français | English
   MTD Россия Русский | English

   Americas

   MTD USA English
   MTD Canada English | Français
   MTD Brasil Português | English