Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

MTD Nederland BV (“MTD”), Tilburg

Algemene voorwaarden MTD Nederland bv geldend vanaf 03-04-2014

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedane aanbiedingen,rechtshandelingen en gesloten Overeenkomsten inzake huur, verhuur en ter beschikkingstelling van zaken en/of diensten die worden uitgevoerd door ondernemingen die deel uitmaken van MTD Nederland bv, tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De Opdrachtgever wordt geacht op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden en daarmee akkoord te zijn gaan.

1.2 Verwijzingen naar andere algemene voorwaarden dan van MTD hebben geen gevolg voor de gedane aanbieding, rechtshandeling en gesloten Overeenkomsten. Toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van een Opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens na afzonderlijke, schriftelijke acceptatie van MTD.

1.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht komen met enige bepaling van dwingend recht, blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Terwijl voor wat betreft de nietige, dan wel vernietigde bepalingen MTD in overleg met Opdrachtgever nieuwe bepalingen zal vaststellen welke zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met de strekking en bedoeling van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

1.4 Eventuele afwijking van deze algemene voorwaarden door MTD te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van de Opdrachtgever, geeft deze laatste nimmer het recht zich daar gedurende nieuwe opdrachten op te beroepen, of de toepassing van
een dergelijke afwijking als voor hem vaststaand voor zich op te eisen.

1.5 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan de Opdrachtgever zich niet beroepen op gewoonterecht of gebruik in de branche, om enige bepaling van de Overeenkomst en deze voorwaarden aan te passen.

Artikel 2 – Definities en omschrijvingen

2.1 In deze algemene voorwaarden zullen de volgende definities en omschrijvingen
gelden:
a) Aanbieding: een aanbieding of offerte in welke vorm of onder welke benaming ook gedaan aan Opdrachtgever;
b) Ontwerp: de te leveren ontwerpen, modellen, voorwerpen, werk (tekeningen en/of andere stoffelijke zaken met een origineel karakter);
c)Producten: bestanddelen, ingrediënten, materialen en hulpstoffen, ongeacht de daaraan gegeven voeging of benaming, al dan niet vervaardigd aan de hand van een ontwerp;
d) Methode: een methode, constructiewijze of een werkwijze ongeacht de daaraan gegeven vorm of benaming;
e) Opdracht: een opdracht, order of bestelling, in welke vorm of onder welke benaming ook geplaatst;
f) Opdrachtgever: huurder of Opdrachtgever, aspirant huurder of aspirant Opdrachtgever;
g) Huurperiode: de periode welke aanvangt op het moment dat de te leveren/ te gebruiken producten het bedrijfsterrein van MTD verlaten en welke periode eindigt op het moment dat de te leveren/te gebruiken producten retour komen op het bedrijfsterrein van MTD.

2.2 Wanneer in deze voorwaarden wordt gesproken over het verrichten van werkzaamheden, moet daaronder mede worden verstaan (voor zover van toepassing) de vervaardiging en levering van zaken, het vervoer van zaken, de levering van diensten,
alsmede het sluiten van Overeenkomsten;

2.3 Onder de term “Werkdag” wordt verstaan een kalenderdag tenzij deze valt op een algemene of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel krachtens CAO voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag die aanvangt om 08.00 en eindigt om 17.30uur.

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 De Opdrachtgever kan MTD te allen tijde verzoeken een schriftelijk voorstel te doen op basis van de in het verzoek kenbaar gemaakte wensen betreffende door MTD te verrichten werkzaamheden en/of te leveren producten en/of diensten voor de Huurperiode.

3.2 MTD zal de Opdrachtgever vervolgens een offerte uitbrengen, of berichten dat zij niet in staat is een offerte uit te brengen. MTD behoudt zich het recht voor prijzen en aanbiedingen te wijzigen zo lang geen Overeenkomst tot stand gekomen is. Alle door MTD aangegane Overeenkomsten gelden voor de Huurperiode. Binnen de in het voorstel aangegeven gestanddoeningstermijn of indien er geen gestanddoeningstermijn is aangegeven, binnen veertien dagen na dagtekening van het voorstel, dient Opdrachtgever aan MTD schriftelijk te berichten of zij het voorstel aanvaardt dan wel overleg wenst. Wordt niet binnen de aangegeven termijn door de Opdrachtgever gereageerd, dan kan MTD het voorstel intrekken dan wel wijzigen.

3.3 Alle aanbiedingen en Overeenkomsten vinden plaats onder de opschortende voorwaarde dat de Opdrachtgever kredietwaardig is en de Overeenkomst desgewenst door MTD kan worden ondergebracht bij een kredietverzekeringsmaatschappij, factormaatschappij of een daarmee vergelijkbare onderneming.

3.4 Aanvaardingen die afwijken van de inhoud van de aanbieding gelden als een verwerping van de aanbieding en als een nieuwe aanbieding die MTD niet bindt, tenzij een bevoegd persoon van MTD hier schriftelijke goedkeuring voor verleent.

3.5 Kennelijke vergissingen en/of verschrijvingen in offertes ontheffen MTD van haar nakomingsverplichtingen en/of daaruit voortvloeiende schadevergoeding, ook na het tot stand komen van de Overeenkomst.

3.6 Gewicht-, maat-, en prijsopgave, afbeeldingen, tekeningen e.d., in door MTD verstrekte catalogi, circulaires, folders e.d. alsmede in door haar geplaatste advertenties, dan wel op andere wijze door MTD openbaar gemaakte gegevens, zijn voor MTD nimmer bindend en zijn slechts bedoeld om de Opdrachtgever een voorstelling te geven van hetgeen MTD aanbiedt.

Artikel 4 – Annulering

4.1 Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst wenst te annuleren dient zij MTD hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Annulering dient uiterlijk zeven (7) dagen na aanvaarding van de offerte plaats te vinden. Indien het noodzakelijk is ter uitvoering van de Overeenkomst materialen te verschepen dient annulering plaats te vinden één maand voorafgaande aan de aanvang van de huurperiode.

4.2 In geval van tijdige annulering wordt 50% van de totale overeengekomen prijs in rekening gebracht, te vermeerderen met alle door MTD in verband met de annulering gemaakte kosten en nog te maken kosten. Bij niet tijdige annulering is de Opdrachtgever de gehele overeengekomen prijs verschuldigd, vermeerdert met alle door MTD in verband met de annulering gemaakte kosten en nog te maken kosten.

Artikel 5 – Aanneemsom/ tarieven/ prijzen

5.1 De door MTD geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW alsmede enige heffing of belasting van overheidswege.

5.2 Alle heffingen – hoe ook genaamd en in de ruimste zin des woords – welke door de Nederlandse overheid worden opgelegd ten aanzien van de verrichting van de werkzaamheden door MTD komen volledig voor rekening van de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever volgens de toepasselijke (fiscale) overheidsregels gehouden is een deel van de aanneemsom in te houden dan is de Opdrachtgever gehouden aan MTD een compensatie te voldoen gelijk aan het bedrag dat zij volgens de toepasselijke (fiscale) overheidsregels moet inhouden en wel zodanig dat MTD te allen tijde het volledig door haar in rekening gebrachte bedrag zal ontvangen van Opdrachtgever.

5.3 MTD is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, wanneer zich, na het uitbrengen van de offerte gewijzigde omstandigheden voordoen, waaronder (doch niet uitsluitend) stijging van de kosten van diensten die voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn, stijging van lonen, invoering van nieuwe of verhoging van bestaande overheidsheffingen etc. MTD zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de prijsverhogingen in kennis stellen. In het geval MTD de prijs verhoogt heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden. In het geval van ontbinding is Opdrachtgever gehouden om de door MTD gemaakte kosten en een gedeelte van de vastgestelde prijs op basis van de reeds verrichte arbeid te vergoeden aan MTD.

5.4 Voor de door MTD te verrichten werkzaamheden wordt tussen de Opdrachtgever en MTD een vaste aanneemsom overeengekomen, met uitzondering van eventueel te verrichten meerwerk wat achteraf gecalculeerd zal worden.

5.5 Indien een behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden van MTD c.q. de levering c.q. ter beschikking stelling van producten en/of diensten bemoeilijkt wordt, bijvoorbeeld als gevolg van een wijziging van veiligheidsvoorschriften of een wijziging van andere omstandigheden, zal MTD gerechtigd zijn om na voorafgaand overleg met de Opdrachtgever naar eigen inzicht de inhoud van de Overeenkomst dien overeenkomstig te wijzigen dan wel aan te vullen. De alsdan te leveren prestatie zal echter niet wezenlijk van de overeengekomen prestatie mogen afwijken. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal MTD de Opdrachtgever vooraf informeren indien de wijziging dan wel aanvulling van de opdracht tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden. De Opdrachtgever zal alsdan gehouden zijn om bedoelde overschrijding aan MTD te vergoeden.

Artikel 6 – Verplichtingen MTD

6.1 MTD is gehouden bij de werkzaamheden alle Nederlandse overheidsvoorschriften, met name veiligheidsvoorschriften, in acht te nemen. MTD is niet aansprakelijk voor gevolgen van afwijkende voorschriften in andere landen.

6.2 MTD verricht de overeengekomen werkzaamheden volgens de eisen van goed vakmanschap en is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de Overeenkomst uit te voeren.

6.3 MTD neemt bij haar werkzaamheden de door Opdrachtgever verstrekte tekeningen en/of specificaties en/of aanwijzingen in acht indien deze overeenstemmen met de in acht te nemen geldende Nederlandse overheidsvoorschriften.

6.4 MTD zal de werkzaamheden zodanig uitvoeren dat het gemonteerde materiaal geschikt is voor het doel wat bij het aanvaarden van de Opdracht door MTD schriftelijk is overeengekomen c.q. schriftelijk is medegedeeld, zulks indien en voor zover in overeenstemming met de geldende Nederlandse overheidsvoorschriften.

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

7.1 De Opdrachtgever is verplicht om aan MTD alle informatie te verschaffen die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst van belang kan zijn. De Opdrachtgever dient niet alleen de informatie te verstrekken waar MTD om vraagt, maar ook informatie waarvan hij redelijkerwijs kan weten of behoort te weten dat die van belang is voor het uitvoeren van de Overeenkomst.

7.2 Indien Opdrachtgever de in lid 1 bedoelde informatie niet (tijdig) verstrekt, heeft MTD het recht haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten totdat de informatie is verstrekt. De extra kosten als gevolg van deze vertraging komen voor rekening van de Opdrachtgever. Indien de door MTD verzochte informatie ondanks herhaald verzoek van MTD door Opdrachtgever niet (volledig) wordt verstrekt, heeft MTD het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de Overeenkomst te ontbinden. In zo’n geval zal MTD nimmer schadeplichtig zijn. De Opdrachtgever zal in zo’n geval volledig schadeplichtig zijn jegens MTD.

7.3 De Opdrachtgever is er voor verantwoordelijk c.q. zorgt voor eigen rekening en risico: a) dat eventuele tekeningen en/of specificaties en/of aanwijzingen waarop door MTD te verrichten werkzaamheden zijn gebaseerd, zijn geverifieerd en opgegeven maten en andere gegevens zijn gecontroleerd; b) dat de werkzaamheden welk verband houden met, maar niet tot de opdracht van MTD behoren, op een juiste wijze en tijdig zijn verricht; c) dat eigen voorschriften en aanwijzingen tijdig voor de aanvang van de werkzaamheden in het bezit zijn van MTD, bij gebreke waarvan MTD niet aan zulke voorschriften en/of aanwijzingen is gehouden; d) dat alle zich op de locatie bevindende hindernissen voor de aanvang van de werkzaamheden zijn verwijderd; e) dat de plaats van de werkzaamheden bereikbaar is voor transportmiddelen van MTD; f) dat de Opdrachtgever in het bezit is van alle voor de werkzaamheden benodigde vergunningen; g) dat de Opdrachtgever alle geldende overheidsvoorschriften, met name de veiligheidsvoorschriften, in acht neemt; h) dat de benodigde stroomaansluitingen binnen een redelijke afstand beschikbaar zijn en dat in de ruimte waar wordt gewerkt redelijke werkomstandigheden aanwezig zijn; i) dat de werkzaamheden zonder storing kunnen verlopen en dat met name geen andere werkzaamheden mogen worden uitgevoerd die montage en/of demontage verhinderen; j) dat de aangeleverde maar nog niet gemonteerde zaken alsmede gereedschappen kunnen worden opgeslagen op voor MTD toegankelijke plaatsen, die bestemd zijn voor opslag van deze zaken; k) dat er kosteloos passende voorzieningen voor het personeel van MTD aanwezig zijn. Hierbij dient onder andere – doch niet uitsluitend – gedacht te worden aan sanitaire voorzieningen, parkeergelegenheid, rustgelegenheid, slaapgelegenheid, etc. l) dat er zorg gedragen is voor het aanvragen, het tijdig voorzien en de betaling van de kosten voor realisatie van hoofdaansluitpunt(en) en lozingspunt(en) riolering, alsmede voor eventuele riool-, reinigings- en milieukosten van nutsvoorzieningen. m) dat de watertemperatuur in de door MTD geleverde materialen dagelijks gecontroleerd wordt. Water dat bestemd is voor menselijke consumptie, mag nimmer een temperatuur van 24 graden Celsius overschrijden.

7.4 De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat MTD beschikt over gedetailleerde gegevens over ondergrondse obstakels en NUTS-leidingen – in de ruimste zin des woords – welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden. Schade en gevolgschade aan NUTS-leidingen en/of overige ondergrondse obstakels welke niet gemeld zijn, komen voor rekening van Opdrachtgever.

7.5 De Opdrachtgever is verplicht derden die enig recht ten aanzien van de ter beschikking gestelde / verhuurde zaken wensen uit te oefenen – in het bijzonder de Belastingdienst – onmiddellijk inzage te verschaffen in deze voorwaarden, om hen er op te wijzen dat de gehuurde zaken eigendom zijn van MTD.

7.6 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om op de verhuurde / ter beschikking gestelde zaken aangebrachte merken, nummers, namen en/of andere opschriften te verwijderen, te bedekken, te (doen) veranderen of beschadigen, noch daaraan andere toe te voegen. Eventuele noodzakelijke of gewenste veranderingen aan de gehuurde / ter beschikking gestelde zaken mogen uitsluitend door MTD of door MTD aan te wijzen derden worden aangebracht.

7.7 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de gehuurde / ter beschikking gestelde zaken te verhuren, te verpanden aan derden ter beschikking te stellen, te bezwaren, over te dragen, alles in de ruimste zin des woords, behoudens toestemming van MTD.

7.8 De Opdrachtgever is gehouden de verhuurde / ter beschikking gestelde zaken te laten bedienen door daarvoor gekwalificeerd personeel die alle door MTD gegeven instructies nauwkeurig opvolgen.

7.9 De Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle door MTD opgelegde veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Daarnaast dient Opdrachtgever ook alle veiligheidsmaatregelen in acht te nemen die van een redelijk handelend, redelijk bekwaam gebruiker van de ter beschikking gestelde / gehuurde zaken verlangd mogen worden. Dat kan met zich mee brengen dat zij zorg moet dragen voor het aanbrengen van extra veiligheidswaarschuwingen, het plaatsen van hekken en/of het inhuren van veiligheidspersoneel op of nabij de gehuurde / ter beschikking gestelde zaken.

7.10 Het dagelijks onderhoud gedurende de Huurperiode is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. In het geval Opdrachtgever vragen en/of onduidelijkheden heeft ten aanzien van dit onderhoud dient zij contact op te nemen met MTD. De kosten van dit dagelijks onderhoud zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

7.11 De Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een deugdelijke verzekering bij een algemeen bekende verzekeringsmaatschappij tegen onder andere brand, diefstal, aardbevingen, overstromingen, hagel, storm en vandalisme.

7.12 De Opdrachtgever is gehouden alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de veiligheid van de werknemers van MTD en anderen te beschermen bij de uitvoering van hun werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever en op de door de Opdrachtgever aangewezen locatie.

7.13 Wanneer MTD, dan wel een van haar werknemers, constateert dat er sprake is van giftig materiaal op de plaats van uitvoering van de werkzaamheden dan wel er sprake is van een andere gevaarlijke situatie zal Opdrachtgever zorgdragen dat er direct maatregelen worden genomen die (wettelijk) noodzakelijk zijn, zoals geldend op die datum, om die gevaarlijke situatie te doen verwijderen teneinde de Overeenkomst weer op een veilige wijze te kunnen uitvoeren.

7.14 De Opdrachtgever dient op alle redelijke tijden MTD, diens vertegenwoordigers of assuradeuren in staat te stellen de zaken van MTD, die zich bevinden onder de Opdrachtgever, te controleren. MTD zal bij het uitvoeren van deze werkzaamheden de Opdrachtgever zo min mogelijk hinderen.

Artikel 8 – Waterkwaliteit

8.1 Opdrachtgever verklaart dat de kwaliteit en capaciteit van het water aan het innamepunt voldoet aan het gestelde in het Waterleidingbesluit. Op verzoek van Opdrachtgever zal MTD een kopie van dit Waterleidingbesluit toezenden.

8.2 Opdrachtgever wordt beschouwd als (tijdelijk) eigenaar/beheerder van een openbaar waterleidingnet.

8.3 MTD is niet aansprakelijk voor eventuele schade welke het gevolg is van onderbrekingen, tekortkomingen of veranderingen in de kwaliteit van het water.

8.4 Opdrachtgever geeft MTD hierbij toestemming om de waterkwaliteit aanvullend te laten onderzoeken en zo nodig maatregelen met betrekking tot de waterkwaliteit te treffen. De kosten voortvloeiend uit dit meerwerk zijn voor rekening van Opdrachtgever.

8.5 Indien en voor zover MTD gegronde redenen heeft om te twijfelen aan de kwaliteit van het water heeft zij het recht haar werkzaamheden te staken dan wel de door haar geleverde apparatuur buiten werking te stellen. Opdrachtgever is in dat geval wel gehouden haar financiële verplichtingen jegens MTD na te komen.

8.6 Opdrachtgever erkent met de gevaren van Legionella bekend te zijn en is zich er derhalve van bewust dat warmwaterinstallaties waarin de temperatuur van het water ligt tussen 24 graden Celsius en 60 graden Celsius gevaar kunnen opleveren voor de volksgezondheid. Opdrachtgever dient alle maatregelen te treffen die redelijkerwijs van haar verlangd kunnen worden dan wel die van overheidswege zijn opgelegd om te voorkomen dat er besmettingsgevaar ontstaat als gevolg van Legionella.

8.7 Indien en voor zover op de door MTD geleverde Producten apparatuur wordt aangesloten welke niet is geleverd door MTD, zal MTD niet instaan voor de compatibiliteit.

8.8 Toestellen en / of installaties van Opdrachtgever dienen aan de navolgende eisen te voldoen: a) Zij moeten zijn voorzien van een KIWA keurmerk of van een KIWA test. Op verzoek van Opdrachtgever worden de eisen zoals deze gesteld door KIWA toegezonden. b) Zij mogen geen schade / gevaar – in de ruimste zin des woord – opleveren aan de Producten van MTD en moeten voldoen aan de in de AVWI en de daarop gebaseerde VEWIN werkbladen. Op verzoek van Opdrachtgever worden de eisen zoals deze worden gesteld door AVWI en VEWIN toegezonden. c) Opdrachtgever verleent MTD alle medewerking welke MTD nodig heeft bij het verkrijgen van watermonsters en / of het inspecteren van de aangesloten toestellen en de gebruikte materialen.

Artikel 9 – Tijden en termijnen

9.1 Tenzij uit de Overeenkomst ondubbelzinnig voortvloeit dat de overeengekomen tijdstippen een fatale termijn inhouden, gelden de opgegeven data en tijden bij benadering en geeft overschrijding de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst.

9.2 De tussen Partijen aangegane Overeenkomst is gebaseerd op een uitvoering onder normale (arbeids- en weers-)omstandigheden en gedurende normale werkuren. Een werkdag geldt als onwerkbaar wanneer daarop door niet voor rekening van MTD komende omstandigheden gedurende tenminste twee uur door het grootste deel van de arbeiders niet kan worden gewerkt. Alsdan heeft MTD recht op verlenging van de termijn waarbinnen de werkzaamheden worden opgeleverd dan wel is MTD gerechtigd aan de Opdrachtgever extra toeslagen in rekening te brengen vanwege overwerk dat moet worden verricht om tijdig te kunnen opleveren. Het is aan Opdrachtgever om te kiezen voor een verlenging van de termijn dan wel om te trachten via het verrichten van overwerk de termijn alsnog te behalen. Lukt dat via overwerk echter niet dan heeft MTD alsnog recht op verlenging van de termijn. Deze verlenging geldt ook indien sprake is van voor rekening van de Opdrachtgever komende omstandigheden of wijziging van de Overeenkomst.

Artikel 10 – Uitbesteding

10.1 MTD is te allen tijde, zonder dat daarvoor toestemming van de Opdrachtgever noodzakelijk is, bevoegd werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden.

10.2 MTD is te allen tijde bevoegd, zonder dat daarvoor de toestemming van de Opdrachtgever noodzakelijk is, alle uit de door haar gesloten Overeenkomsten voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.

Artikel 11 – Oplevering, risico en aansprakelijkheid

11.1 MTD neemt op zich dat bij de aanvang van de Huurperiode de gehuurde/ter beschikking gestelde zaken welke worden gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst in goede staat zijn en voldoende onderhouden.

11.2 Vanaf het moment waarop MTD de ontwerpen en/of producten geheel of gedeeltelijk op de locatie of de plaats van levering heeft aangevoerd, dan wel op het moment waarop de materialen uit het depot van MTD worden afgevoerd is de Opdrachtgever aansprakelijk voor diefstal en beschadiging daarvan (ongeacht de oorzaak).

11.3 Tenzij anders is overeengekomen is het Opdrachtgever niet toegestaan de verrichtte werkzaamheden/de gehanteerde materialen aan te wenden voor andere doeleinden dan waarvoor deze krachtens deze Overeenkomst zijn bestemd. Opdrachtgever zal al het nodige doen teneinde het gehuurde/de beschikbaar gestelde materialen in stand te houden respectievelijk beschadigingen, verdwijning, vernietiging, etc. te voorkomen. Instructies van MTD dienen te worden opgevolgd.

11.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder toestemming van MTD wijzigingen aan te brengen in de te verrichten werkzaamheden/gemonteerde materialen.

11.5 Afspraken met, dan wel mededelingen gedaan door personen werkzaam bij MTD, onderaannemers of andere personen die in verband met door MTD verrichtte of nog te verrichten werkzaamheden zijn ingeschakeld, binden MTD slechts indien deze personen daartoe bevoegd zijn, dan wel indien en voor zover de directie van MTD de betreffende afspraak of de Overeenkomst schriftelijk bevestigd heeft.

11.6 Indien en voor zover MTD aansprakelijk is voor geleden schade dan is MTD slechts gehouden die schade te vergoeden tot het bedrag gelijkstaand aan de waarde van de onderhavige Opdracht c.q. Overeenkomst. Indien dit bedrag niet toereikend is, is MTD slechts aansprakelijk tot het bedrag dat de verzekering van MTD dekt. MTD is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade, zoals gederfde winst.

11.7 Indien er een gebeurtenis plaatsvindt waardoor er schade aan de producten is toegebracht of zou kunnen zijn toegebracht dient de Opdrachtgever MTD hiervan binnen vierentwintig uur op de hoogte te stellen en haar alle gegevens daaromtrent te verschaffen. Tevens dient de Opdrachtgever in geval van diefstal, vermissing of beschadiging een proces-verbaal op te laten maken bij de plaatselijke politie. Tot het moment waarop de schade is afgehandeld zal de Huurperiode doorlopen.

11.8 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het terrein waarop de Overeenkomst is uitgevoerd verontreinigd is of de uit het werk voorkomende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen, tenzij bovenstaande te wijten is aan opzet of grove schuld van MTD.

11.9 Indien MTD bij de uitvoering van een Overeenkomst aan de zaken van de Opdrachtgever dan wel enige derde schade veroorzaakt, welke schade noodzakelijk uit de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeit en als zodanig onvermijdelijk is, dan is MTD voor die schade niet aansprakelijk. De Opdrachtgever vrijwaart MTD van aansprakelijkheid van derden ter zake.

11.10 De in dit artikel genoemde aansprakelijkheid van de Opdrachtgever vervalt niet in het geval MTD haar waarschuwingsverplichting heeft geschonden of anderszins in haar deskundigheid of zorgvuldigheid tekort is geschoten.

11.11 Conform artikel 7 van deze algemene voorwaarden is MTD nimmer aansprakelijk voor schade doordat zij is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid kenbaar hoorde te zijn.

Artikel 12 – Technische service, adviezen en ontwerpen

12.1 Indien MTD voor de Opdrachtgever service verleent zoals het uitwerken van ontwerpen, het maken van montageberekeningen, het maken van uitvoeringstekeningen, het voorlichten van relaties of contactpersonen van Opdrachtgever, alsmede bezichtiging van bouwwerk, controles en besprekingen, is MTD gerechtigd hiervoor apart aan Opdrachtgever kosten in rekening te brengen, tenzij anders is overeengekomen.

12.2 Opdrachtgever zal conform artikel 14 van deze algemene voorwaarden geen gegevens betreffende de door MTD gebezigde ontwerpen of voorgestelde werkwijze of constructiemethode zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MTD kopiëren, aan derden tonen, bekendmaken of gebruiken.

Artikel 13 – Meer- en minderwerk

13.1 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats: – in geval van wijzigingen in de Overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering; – in geval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten; – in geval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden/geschatte hoeveelheden; – in geval van verlenging van de uitvoeringsduur als bedoeld in artikel 9.

13.2 Stelposten, indien aanwezig, zijn in de Overeenkomst genoemde bedragen, die in de prijs zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij het aanschaffen van materialen hetzij het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken ervan, hetzij het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de Overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de Opdrachtgever nader moeten worden ingevuld.

Artikel 14 – Intellectueel eigendom

14.1 Uitsluitend aan MTD komen de intellectuele eigendomsrechten toe van tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, berekeningen, software en al het overige dat zij in het kader van of in verband met de Overeenkomst heeft vervaardigd. Alle schriftelijke bescheiden en andere gegevensdragers waarin deze rechten zijn belichaamd, zijn en blijven eigendom van MTD.

14.2 Het is de Opdrachtgever verboden bovengenoemde gegevens te vermenigvuldigen of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van MTD.

14.3 Na ontbinding/beëindiging van de Overeenkomst dient de Opdrachtgever alle gegevensdragers waarin de intellectuele eigendomsrechten zijn belichaamd binnen een periode van veertien (14) dagen na ontbinding/beëindiging van de Overeenkomst aan MTD te retourneren.

14.4 Het is de Opdrachtgever op straffe van een niet voor korting of schuldvergelijking vatbare boete van € 500 voor elke dag dat de overtreding voortduurt verboden: – inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van MTD; – niet tijdig aan voormelde verzoeken te voldoen.

14.5 Onverminderd de boete bedoeld in het vorige lid zal de Opdrachtgever steeds aansprakelijk zijn voor de schade die MTD lijdt, indien hij inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van MTD of zich anderszins niet aan haar verplichtingen ter zake houdt.

Artikel 15 – Overmacht 15.1

Omstandigheden buiten de wil en toedoen van MTD welke van dien aard zijn dat het naleven van de Overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang van haar kan worden gevergd, geeft MTD het recht de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten, geheel na haar keuze, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

15.2 MTD is niet gehouden de uitvoering van het werk voort te zetten c.q. aan te vangen noch tot vergoeding van enige schade welke voor de Opdrachtgever ontstaat door de niet-nakoming indien een en ander het gevolg is van overmacht. Van overmacht is onder andere – doch niet uitsluitend – sprake in geval MTD niet aan haar verplichting kan voldoen wegens maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de Overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de Overeenkomst te voorzien was, defecten aan computers/software zowel in het bedrijf van MTD als bij derden van wie zij de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, in- en uitvoerverboden, niet of niet tijdig leveren door toeleveranciers, ziekte van personeel van MTD, gebreken in hulp- en transportmiddelen, verlies of beschadiging van materiaal bij transport, verkeersbelemmeringen, weersinvloeden ( zoals onder andere vorst, overstroming, storm, ijzel, sneeuw etc.), oorlog, burgeroorlog, oproer, brand, waterschade, overstromingen, werkstaking, bedrijfsbezetting, epidemieën, in- en uitvoerbelemmeringen overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie en/of water, transportstoringen of storingen in de aflevering van grondstoffen of hulpmiddelen dit alles zowel in het bedrijf van MTD als bij derden, verkeersstoringen en voorts door alle overige oorzaken of omstandigheden die buiten de schuld, wil en/of toedoen van MTD en derhalve buiten de risicosfeer van MTD ontstaan.

15.3 In geval van overmacht heeft MTD het recht de Opdracht zodanig te wijzigen dat de uitvoering van het werk redelijkerwijs mogelijk wordt. De meerdere of mindere kosten hieruit voortvloeiend zullen tussen Partijen worden verrekend zodat de Opdrachtgever verplicht is MTD een vergoeding te geven voor reeds verrichte doch niet van nut gebleken werkzaamheden. De verrekening zal in dit geval plaatsvinden binnen vier (4) weken na het ogenblik waarop vaststaat dat de Opdracht niet op de aanvankelijk overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd.

15.4 Indien de overmacht aan de zijde van MTD tenminste 3 maanden voortduurt als gevolg waarvan de Overeenkomst niet uitgevoerd kan worden door MTD, ook niet in gewijzigde vorm als bedoeld in lid 3, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te beëindigen zonder enige schadevergoeding te hoeven voldoen aan MTD.

Artikel 16 – Opschorting en ontbinding

16.1 Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem/haar uit enige met MTD gesloten Overeenkomst voortvloeit, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de Opdrachtgever in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens MTD te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van de Opdrachtgever, is MTD gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten hetzij deze Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, geheel naar haar keuze, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd het haar verder in rechte toekomende.

16.2 De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van betaling verschuldigd uit deze Overeenkomst in verband met enige tekortkoming voortvloeiende uit een andere met MTD gesloten Overeenkomst. 16.3 In geval van tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming van de Overeenkomst door MTD is de Opdrachtgever niet gerechtigd om de betaling(en) op te schorten.

16.4 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn alle vorderingen die MTD op de Opdrachtgever heeft of verkrijgt, direct en ten volle opeisbaar. Daarnaast is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle door MTD geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

16.5 MTD behoudt steeds het recht vergoeding van haar volledige schade te vorderen.

Artikel 17 – Betalingen

17.1 In geval van betaling netto contant door de Opdrachtgever, zal de Opdrachtnemer een deugdelijke kwitantie ontvangen als bewijs van betaling.

17.2 Rekeningen moeten, tenzij anders is overeengekomen, per vervaldatum, zonder enige korting of compensatie worden voldaan door bijschrijving op één van de op de factuur vermelde rekeningen van MTD. Indien het factuurbedrag op de vervaldatum niet volledig is betaald zal de Opdrachtgever in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn, zonder dat een sommatie of ingebrekestelling is vereist.

17.3 Het inroepen van een eventueel recht van retentie of verrekening met eventuele tegenvorderingen van de Opdrachtgever op grond van deze Overeenkomst of van andere Overeenkomsten is uitdrukkelijk uitgesloten.

17.4 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn berekent MTD vanaf de vervaldatum tot en met de dag van algehele betaling een rente van 1,5% per maand. Alle kosten welke MTD door niet tijdige betaling maakt, zowel in- als buiten rechte, komen voor rekening van de Opdrachtgever, waaronder, doch niet uitsluitend: – de declaraties van advocaten en procureurs ter zake hun werkzaamheden in rechte, ook voor zover zij de door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan; – de declaraties van advocaten en procureurs ter zake hun werkzaamheden buiten rechte, minimaal 15 % van de hoofdsom belopende, zulks met een minimum van € 400,; – de kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus, alsmede alle executiekosten; – de kosten van een faillissementsaanvraag.

17.5 Indien reparaties of reiniging aan de door MTD verstrekte Producten noodzakelijk zijn ten gevolg van onvakkundige behandeling door Opdrachtgever, reparaties door derden in opdracht van Opdrachtgever, het gebruik van ongeschikte accessoires door Opdrachtgever, of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd welke in de risicosfeer van Opdrachtgever ligt, worden de kosten hiervan afzonderlijk en extra aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

17.6 MTD is gerechtigd periodiek betaling en/ of (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen met betrekking tot de werkzaamheden en/of leveranties en deze Overeenkomst te factureren, ook indien een totaalprijs is overeengekomen In dat geval geschiedt de betaling als deelbetaling van de overeengekomen totaalprijs. Op de in dit artikel bedoelde facturen is dit bepaalde ten aanzien van de eindfacturen onverkort van toepassing.

Artikel 18 – Diversen

18.1 Wijziging en aanvulling op of de annulering van Overeenkomst is slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

18.2 Nevenafspraken – ook als zij voor de afsluiting van deze Overeenkomst zijn gemaakt – zijn niet geldig voor zover zij met bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

18.3 Ten aanzien van de geldelijke omvang van de wederkerige verplichtingen uit de met MTD gesloten Overeenkomsten zijn – behoudens tegenbewijs – de administratieve gegevens van MTD beslissend.

18.4 De kopjes boven de bepalingen van deze algemene voorwaarden hebben slechts de functie de leesbaarheid te vorderen en kunnen niet op enigerlei wijze de werking of strekking van de bepalingen beperken of uitbreiden.

18.5 Alle mededelingen, verzoeken, vragen dan wel andere communicatie met MTD dient schriftelijk plaats te vinden, waaronder ook e-mail verstaan wordt. Post kan verzonden worden aan het in de Overeenkomst genoemde adres van MTD.

Artikel 19 – Geheimhouding

19.1 Partijen komen overeen dat zij voor zover rechtens mogelijk geheimhouding betrachten ten aanzien van de inhoud van de tussen hen gesloten Overeenkomst. Deze verplichting duurt ook voort na expiratie c.q. beëindiging van de Overeenkomst voor informatie waarvan Partijen redelijkerwijs kunnen verwachten dat dit geheim dient te blijven.

19.2 Indien Opdrachtgever vertrouwelijke informatie ter beschikking wil c.q moet stellen aan derde partijen waar MTD bij voorbaat geen goedkeuring voor heeft gegeven dient Opdrachtgever schriftelijke goedkeuring van MTD te vragen voordat zij deze informatie ter beschikking stelt.

Artikel 20 – Toepasselijk recht en geschillen

20.1 Op alle door MTD verrichtte (rechts)handelingen waaronder de door haar gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten en is niet van toepassing op Opdrachten van MTD.

20.2 Alle geschillen tussen partijen worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van de feitelijke vestiging van MTD, dan wel – doch uitsluitend indien MTD eiseres is en MTD daarvoor kiest – door de rechter die bevoegd is op grond van de wettelijke competentieregels.

Contact

MTD Nederland

Clara Zetkinweg 4
5032 ML Tilburg
Nederland

info@mtd.net
T +31 (0)88 77 55 000
F +31 (0)88 77 55 099

Festivals, Concerten & Expo

Paul Verhoeven
paul.verhoeven@mtd.net
T +31 6 55 32 68 41

Sport & Cultuur 

Anke Corsten 
anke.corsten@mtd.net
T +31 6 55 32 68 35

Industrie

Robbert de Boer
robbert.de.boer@mtd.net
T +31 620 02 13 69

  Stuur ons een bericht

  Kies locatie & taal

  Global

  MTD International English

  Asia

  MTD Japan 日本語

  Europe

  MTD Nederland Nederlands | English
  MTD Deutschland Deutsch | English
  MTD UK & Ireland English
  MTD France Français | English
  MTD Россия Русский | English

  Americas

  MTD USA English
  MTD Canada English | Français
  MTD Brasil Português | English