Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Algemene Privacyverklaring

Algemene Privacyverklaring

Dit privacyreglement is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

Wij respecteren de privacy van ieder natuurlijk persoon en wij dragen zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de volgende bedrijven:

 1. MTD Holding B.V., Clara Zetkingweg 4, 5032 ML, Tilburg, KvK 17187610;
 2. MTD International B.V., Clara Zetkinweg 4, 5032 ML, Tilburg, KvK 16080239;
 3. MTD Nederland B.V., Clara Zetkinweg 4, 5032 ML, Tilburg, KvK 16050363;
 4. MTD Fleet B.V., Clara Zetkinweg 4, 5032 ML, Tilburg, KvK 17170828;
 5. MTD Deutschland GmbH, Thüringer Allee 12, 14052 Berlin, Deutschland
 6. MTD France Sarl, 187-189 Allée des Érables – Villepinte, 95934 Roissy Ch. De Gaulle cedex
 7. MTD UK & Ireland Ltd., Unit A, Antura Kingsland Business Park, Wade Road, Basingstoke RG24 8EN
 8. MTD België BVBA, Europakruispunt 2, 1000 Brussel

Door middel van deze privacyverklaring willen wij u, inzicht geven in de wijze waarop en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken. Voor de verwerking van de persoonsgegevens, zoals in deze privacyverklaring wordt beschreven, is MTD de (verwerkings)verantwoordelijke. In sommige gevallen werken wij samen met andere organisaties of bedrijven. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat wij:

 1. Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 2. Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 3. Voor verwerkingen waar toestemming is vereist voor de verwerking, zullen wij dit uitdrukkelijk vragen;
 4. Gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 5. Wanneer jouw gegevens gedeeld worden met derden dragen wij de zorg voor dat afspraken worden gemaakt dat de verstrekte persoonsgegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 6. MTD zal passende beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 7. MTD zal te allen tijde medewerking verlenen indien u inzage, correcties wilt en/of indien u wilt dat uw persoonsgegevens verwijderd worden.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contract met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

(Verwerkings)verantwoordelijke

De (verwerkings)verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Gezien de omvang van MTD, heeft MTD geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Bij klachten of vragen kunt u Liana Hambartsumyan benaderen.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat de gegevens over een persoon herleiden moeten kunnen worden tot een individuele persoon, ofwel aan de hand van de gegevens moet duidelijk zijn om welke persoon het gaat.

Wij verwerken en slaan niet altijd alle onderstaande gegevens op. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten u gebruik maakt op onze website. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 1. NAW-gegevens
 2. E-mailadres;
 3. Telefoonnummer;
 4. Geslacht;
 5. Geboortedatum;
 6. BSN;
 7. Bedrijfsnaam;
 8. Bankrekeningnummer;
 9. Geboortedatum;
 10. Curriculum vitae
 11. Motivatiebrief
 12. IP-adres

Verwerking van persoonsgegevens

MTD verwerkt uw persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met u hebben afgesloten uit te kunnen voeren. In het kader van deze overeenkomst kunnen wij de volgende doeleinden onderscheiden:

Doel

Uw persoonsgegevens worden door MTD verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het cliëntenbestand. Als u een contactformulier op de website invult of ons een email stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw vraag en/of verzoek. Wij verwerken de bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Om u de mogelijkheid te bieden producten en diensten af te nemen van MTD;
 • Uw contacteren indien u een vraag hebt over de mogelijkheden voor de afname van producten en/of diensten;
 • Uw vragen te beantwoorden of jouw klachten behandelen via e-mail, per post of telefonisch;
 • Uw sollicitatie verwerken;
 • Onze website te verbeteren

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar een door Google opgeslagen server in USA. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagne te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze deren de informatie namens Google verwerken. MTD heeft hier geen invloed op.

Gebruik van Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende het gedrag van de gebruikers analyseren.

Wie ontvangen de persoonsgegevens?

Wij verstrekken de door uw verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten of gevraagde diensten. Wanneer MTD uw gegevens aan derden verstrekt, zorgen wij er onder andere voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Dit leggen wij vast middels een overeenkomst. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd, zodra deze niet meer nodig zijn.

Verder zullen de door u verstrekte gegevens niet met andere partijen worden gedeeld, tenzij hier een wettelijke plicht voor of indien dit toegestaan is op basis van geldende wetgeving. Zo zou het kunnen zijn dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Beveiligen en bewaren

MTD neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Bovendien bewaren wij de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde diensten te kunnen leveren. Een uitzondering hierop is de gegevens die langer bewaard moeten worden in kader van de bewaarplicht.

Minderjarigen

Indien u jonger bent dan 16 jaar, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders en/of wettelijke vertegenwoordiger gebruik maken van onze website.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U hebt op ieder moment het recht om de persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen in te zien. U kunt ons ook altijd verzoeken die persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. Voor meer informatie e vragen over uw persoonsgegevens kun u contact opnemen met info@mtd.net.

Recht om bezwaar te maken

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de opslag van uw persoonsgegevens.

Klachten

Mocht u klachten hebben, neem dan direct contact op met MTD. Wij zullen trachten om u zo goed mogelijk te helpen. Mocht u desondanks toch niet tevreden zijn of mocht u van mening zijn dat wij uw klacht niet naar wens hebben behandeld, dan heeft u op grond van de AVG ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contract met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

Telefoonnummer + 31 (0)88 77 55 000

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17:00 uur

E-mail info@mtd.net
Post Clara Zetkinweg 4

5032 ML Tilburg

Contactpersoon Liana Hambartsumyan

Contact

MTD Nederland

Clara Zetkinweg 4
5032 ML Tilburg
Nederland

info@mtd.net
T +31 (0)88 77 55 000
F +31 (0)88 77 55 099

Festivals, Concerten & Expo

Paul Verhoeven
paul.verhoeven@mtd.net
T +31 6 55 32 68 41

Sport & Cultuur 

Anke Corsten 
anke.corsten@mtd.net
T +31 6 55 32 68 35

Industrie

Robbert de Boer
robbert.de.boer@mtd.net
T +31 620 02 13 69

  Stuur ons een bericht

  Kies locatie & taal

  Global

  MTD International English

  Asia

  MTD Japan 日本語

  Europe

  MTD Nederland Nederlands | English
  MTD Deutschland Deutsch | English
  MTD UK & Ireland English
  MTD France Français | English
  MTD Россия Русский | English

  Americas

  MTD USA English
  MTD Canada English | Français
  MTD Brasil Português | English